We have awarded over £15 million to a range of UK projects in our June 2019 funding round. Of particular note is the fact that over £1 million is going to Welsh organisations, with the projects funded cutting across many of our funding streams, including science & medicine, heritage and health & disability.

For a list of all the projects we have funded across the UK, see our interactive map

Welsh projects which have received funds include:

 • Cardiff University£500,000 for equipment for the Medicines Discovery Institute which researches new types of drugs for neurological diseases.
 • Aberystwyth University £250,000 for a gallery space within a new centre to help engage the public with science as part of a major transformation of the University’s Old College building as a centre for learning, culture and enterprise
 • Nightingale House Hospice in Wrexham £100,000 for the refurbishment of the rehabilitation and day services unit for outpatients.
 • Erddig in Wrexham £100,000 towards the conservation of the State Bedroom in Erddig hall in partnership with the National Trust.
 • St Kentigern’s Hospice in Denbighshire£100,000 for the extension and refurbishment of the day therapy unit.
 • Chepstow and District Mencap in Monmouthshire £60,000 for a café in a new community hub and headquarters providing services for adults with learning disabilities.
 • St David’s Church in Hubberston, Pembrokeshire £5,000 for roof repairs in partnership with ChurchCare.

 

For location of Welsh projects, see Google map

 Paul Ramsbottom, Chief Executive of the Wolfson Foundation said, “I am thrilled to be announcing this funding. It is a wonderful array of projects and it is exciting for us to be involved.

We have worked particularly hard to attract applications from across Wales, and to emphasise that we wish to fund great projects wherever they are located. Wales is brilliantly represented in the projects announced today and the funding will, in a variety of ways, have a hugely beneficial impact on the lives of people in Wales.

We may have a London address, but we want to sound the message loud and clear: we warmly welcome applications from Wales.”

John Jones, Head of School at Ysgol Glan-y-Môr in Carmarthenshire which received funding for IT equipment in a previous round said, “When inspected in 2017 we were praised for the way that we were developing the skills in our students, but it was commented that we lacked the facilities to enable to develop and show these skills. Our work with the Wolfson Foundation has enabled us to redevelop the facilities around STEM in our school, and our students now have the facilities to match their potential.”

Previous Wolfson Foundation funding to Welsh projects

Over the past decade the Foundation has awarded approximately £9m to projects across Wales.

Most notably, and the largest ever grant made to Wales, £1,750,000 was invested in the Centre for Neuropsychiatric Genetics and Genomics at Cardiff University in 2009. Elsewhere across our wide-ranging funding, £50,000 supported a concert hall for the Royal Welsh College of Music and Drama, and £100,000 helped to support a learning suite in St Fagans National Museum of History, which recently won Museum of the Year 2019.

The Foundation’s funding extends well beyond the major cities and endeavours to support exceptional charities working to improve services in their communities across the country. A grant of £40,000 to Hafan Dementia Care in Carmarthenshire contributed to a refurbishment of their respite facilities earning them a visit from Wales’ Older People’s Commissioner, and Hope House Children’s Hospice in Conwy has received Wolfson funding for children’s palliative care.

Additionally, Wales’ rich built heritage has received funds for the restoration of both historic buildings and landscapes, such as Hay Castle in Powys and Newport Cathedral.

WELSH TRANSLATION (courtesy of Wales Council for Voluntary Action)

Sefydliad Wolfson yn dyfarnu dros £1 miliwn i brosiectau yng Nghymru

Mae Sefydliad Wolfson, elusen annibynnol sy’n rhoi grantiau, wedi dyfarnu dros £1 miliwn i brosiectau amrywiol ledled Cymru yn ei rownd gyllido ddiweddaraf.

Heddiw cyhoeddodd y Sefydliad, sy’n dosbarthu arian drwy’r Deyrnas Unedig gyfan gan ganolbwyntio ar brosiectau cyfalaf (adeiladau newydd, ailwampio a chyfarpar), fod dros 10% o’r holl gyllid cyfalaf a ddosbarthwyd yn hanner cyntaf y flwyddyn wedi mynd i brosiectau yng Nghymru.

Mae’r prosiectau a ariannwyd yng Nghymru yn torri ar draws llawer o ffrydiau cyllido’r Sefydliad, gan gynnwys gwyddoniaeth a meddygaeth, treftadaeth ac iechyd ac anableddau.

Ymysg y mudiadau sydd wedi’u hariannu y mae:

 • Prifysgol Caerdydd£500,000 ar gyfer cyfarpar i’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau sy’n ymchwilio i fathau newydd o gyffuriau ar gyfer clefydau niwrolegol.
 • Prifysgol Aberystwyth £250,000 ar gyfer gofod oriel mewn canolfan newydd i helpu i ennyn diddordeb y cyhoedd mewn gwyddoniaeth.
 • Hosbis Tŷ’r Eos yn Wrecsam £100,000 i ailwampio’r gwasanaethau adsefydlu a’r gwasanaethau dydd i gleifion allanol.
 • Erddig yn Wrecsam £100,000 tuag at gadwraeth yr Ystafell Wely Orau ym mhlas Erddig mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
 • Hosbis Sant Cyndeyrn yn Sir Ddinbych£100,000 ar gyfer estyniad ac adnewyddiad yr uned therapi dydd.
 • Mencap Cas-gwent a’r Cylch yn Sir Fynwy £60,000 ar gyfer caffi mewn canolfan gymunedol a phencadlys newydd i ddarparu gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu.
 • Eglwys Dewi Sant yn Hubberston, Sir Benfro £5,000 i atgyweirio’r to mewn partneriaeth â ChurchCare.

 

I weld lleoliad y prosiectau, ewch i https://drive.google.com/open?id=1nO72QDVTJY7HA7Czl8VUSHTBu4vR9ig2&usp=sharing

Dywedodd Paul Ramsbottom, Prif Weithredwr Sefydliad Wolfson, “Dwi wrth fy modd o gael cyhoeddi’r cyllid yma. Rydym wedi gweithio’n galed i ddenu ceisiadau o Gymru, ac i bwysleisio ein bod yn awyddus i ariannu prosiectau gwerth chweil ble bynnag y maent. Fe fydd y prosiectau a gyhoeddir heddiw o fudd mawr, mewn ffyrdd amrywiol iawn, i fywydau pobl yng Nghymru.

Er mai cyfeiriad Llundain sydd gennym, hoffem seinio’r neges yn glir ac yn groch: croesawn geisiadau o Gymru yn wresog.”

Dywedodd John Jones, Pennaeth Ysgol Glan-y-Môr yn Sir Benfro, a gafodd gyllid ar gyfer cyfarpar TG mewn rownd flaenorol, “Mewn arolwg yn 2017 cawsom glod am y ffordd yr oedden ni’n datblygu sgiliau ein myfyrwyr, ond dywedwyd bod gennym ddiffyg cyfleusterau i’n galluogi i ddatblygu a dangos y sgiliau hyn. Mae ein gwaith gyda Sefydliad Wolfson wedi’n galluogi i ailddatblygu’r cyfleusterau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg) yn ein hysgol, ac mae gan ein myfyrwyr nawr y cyfleusterau i gyd-fynd â’u potensial.”

Gall mudiadau sydd am ymgeisio i Sefydliad Wolfson weld a ydynt yn gymwys ar www.wolfson.org.uk

Eisiau diweddariadau rheolaidd ar gyllid i’r sector gwirfoddol yng Nghymru? Cysylltwch i danysgrifio i’n cylchlythyr wythnosol.